Често задавани въпроси

Какво означава най-добър интерес на детето?

Кой следи за постигането му?

Най-добрият интерес на детето включва всички интереси на детето, свързани с неговото отглеждане и възпитание. За определянето му се отчитат

а) желанията и чувствата на детето;

б) физическите, психическите и емоционалните му потребности;

в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;

г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;

д) способността на родителите да се грижат за детето;

е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.

Всички институции и членове на обществото дължат в отношенията си с деца винаги да поставят на преден план именно най-добрия интерес на детето.

Помага ли медиацията за постигане най-добрия интерес на детето?

Медиаторът може ли да определи най-добрият интерес на детето

Медиаторът не може да взема решения вместо родителите. Негово право единствено е да подпомогне процеса на общуване и да насочи вниманието към изследване на всички онези компоненти, които определят едно решение като такова от полза на своето дете.

От тази гледна точка, медиаторът е трето, независимо лице, което ще подпомогне страните да обсъдят всички онези фактори, които определят дадено решение като такова от интерес или не на детето.

Какви ще са ползите за детето ми от медиацията?

Медиацията ще намерили най-доброто решение за моето дете

Медиацията е способ за решаване на конфликти, в това число и на родителски спорове. Той се провежда с участието на родителите и медиатора, без детето да е задължено да присъства. Поради това и този алтернативен начин за постигане на решение не носи допълнителен стрес на детето.

Ако детето е достатъчно голямо и медиаторът и родителите са съгласни, детето може да се включи в процеса и се срещне самостоятелно с медиатора. Тези срещи са конфиденциални и детето може да сподели как се чувства и да отправи послания към родителите си, които медиаторът да им предаде.

Могат ли да отнемат родителските ми права след срещата с медиатор?

Процесът по медиация е конфиденциален, а медиаторът не е съдия или орган на държавата. Всички разкрити обстоятелства в него са строго поверителни, с изключение на случаите на домашно насилие или данни за осъществено престъпление. Поради това медиаторът не може да отнеме родителските права или да постанови решение за тяхното упражняване.

Единствена негова роля е да подпомогне провеждането на диалог между страните за определяне на такова решение, което в максимална степен да отразява интереса на детето.

Възможно ли е медиацията да влоши отношенията с партньора ми?

Медиаторът може ли да гарантира че ще постигнем съгласие?

Най-добрият интерес на детето включва всички интереси на детето, свързани с неговото отглеждане и възпитание. За определянето му се отчитат

а) желанията и чувствата на детето;

б) физическите, психическите и емоционалните му потребности;

в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;

г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;

д) способността на родителите да се грижат за детето;

е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.

Всички институции и членове на обществото дължат в отношенията си с деца винаги да поставят на преден план именно най-добрия интерес на детето.

Как мога да имам гаранция, че медиаторите, с които ще се срещна, ще бъдат добронамерени, добре обучени и почтени хора?

Имам ли гаранция за конфиденциалност на информацията, която ще споделя?

Медиацията е регулирана професия, а право да я извършват имат само лица, които са преминали през професионално сертифициращо обучение и са се вписали в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. не може да взема решения вместо родителите.

Негово право единствено е да подпомогне процеса на общуване и да насочи вниманието към изследване на всички онези компоненти, които определят едно решение като такова от полза на своето дете. От тази гледна точка, медиаторът е трето, независимо лице, което ще подпомогне страните да обсъдят всички онези фактори, които определят дадено решение като такова от интерес или не на детето.

Какви ще са ползите за детето ми от медиацията?

Медиацията ще намерили най-доброто решение за моето дете

Медиацията е способ за решаване на конфликти, в това число и на родителски спорове. Той се провежда с участието на родителите и медиатора, без детето да е задължено да присъства. Поради това и този алтернативен начин за постигане на решение не носи допълнителен стрес на детето. Ако детето е достатъчно голямо и медиаторът и родителите са съгласни, детето може да се включи в процеса и се срещне самостоятелно с медиатора. Тези срещи са конфиденциални и детето може да сподели как се чувства и да отправи послания към родителите си, които медиаторът да им предаде.

В семейството ми има предистория на насилие, в такъв случай подходяща ли е медиацията за нашия спор?

Процесът по медиация е конфиденциален, а медиаторът не е съдия или орган на държавата. Всички разкрити обстоятелства в него са строго поверителни, с изключение на случаите на домашно насилие или данни за осъществено престъпление. Поради това медиаторът не може да отнеме родителските права или да постанови решение за тяхното упражняване.

Единствена негова роля е да подпомогне провеждането на диалог между страните за определяне на такова решение, което в максимална степен да отразява интереса на детето.