(задължителни за ползващите услугата медиация, включваща дете)

Ние от ЦАРСК сме се убедили в практиката си, че за успешна медиация е важно страните отнапред да се запознаят в дълбочина с процедурата, в т.ч. с ролята на медиатора и със собствената роля и отговорност в процедурата. Това важи с особена сила за случаите на семейна медиация по спор между родители.

Ето защо в ЦАРСК сме възприели правилото, че при казус, включващ дете, заявилите участие в медиация родители задължително първо следва да преминат през информационна сесия с медиатор, на която да получат подробна информация за процедурата. Информационните сесии позволяват на спорещите да получат вкл. детайлна съпоставка между медиацията и други приложими форми на решаване на спора, така че да се убедят сами в ценността на това да положат добросъвестни усилия за успеха на предстоящата медиация.

Подобна информационна сесия можете да заявите и когато с другата страна по спора не сте постигнали окончателно съгласие за медиация / сте в колебание относно това дали медиационната процедура би била ефективна за решаване на специфичния спор помежду ви.