Медиаторите ни съдействат и на семейства, срещащи затруднения в постигането на решения относно грижата за член на семейството – било поради болест, възраст, трайно увреждане. Екипът на ЦАРСК е насреща, за да Ви помогне да реорганизирате полагането на грижите по справедлив и отговорен начин, който отразява интересите на цялото семейство.

Осъществяваме това като изслушваме конкретните затруднения, които са налице, нуждите, които отделните членове на семейството имат и подпомагаме процеса на постигане на решения, които да отразяват интересите на всички.