За проекта

Проектът „Децата на фокус в разнообразните семейства“ създаде първият Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на решения по семейни въпроси, отразяващи интересите на всички семейства. Центърът работи напълно безплатно и подпомага семействата посредством предоставянето на услуги по алтернативно решаване на спорове, правно и психологическо консултиране, семейна терапия, информационни срещи за родителите, намиращи се в конфликт. Ползването на услугите е улеснено и се заявява посредством този сайт, имейл или телефон. В Центъра се прилага мултидисциплинарен подход в намирането на работещи решения, които отразяват напълно интересите на отделните членове на семейството, включително специфичните интереси на семейства от уязвими групи. Организирано е сътрудничество между специалисти в сферата на медиацията, правото, психологията и детското развитие, което осигурява високо качество на подкрепата, насочена към двойки в конфликт.

Редом с Центъра, в рамките на проекта бяха разработени и редица материали и доклади, които можете да намерите на този сайт. Фокус на всички тях са най-добрите детски интереси в разнообразните семейства в съвременна България. Мисленето в рамките на наложени стереотипи препятства възможността за ефективно прилагане на адаптивни подходи, отчитащи като действително водещ интереса на детето.