Проведе се двудневно обучение по семейна медиация

На 29-30.09.2022 г. се проведе двудневно онлайн обучение по семейна медиация, организирано в изпълнение на Дейност 3 от проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни Граждани България“ по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

В двудневното обучение се включиха над 50 обучаеми с разнородна професионална практика (педагози, социални работници, адвокати, професионални медиатори и др.). В рамките на обучението бяха разгледани в дълбочина спецификите на семейна медиация относно родителски права, вкл. с оглед срещаното в практиката по семейни дела разнообразие от семейни структури.

Лектори в онлайн обучението бяха адв. Юлия Раданова – председател на Сдружение ИМЕУС; адв. Елиза Николова – председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България; Мирослава Манавска – спортен координатор на Фондация „Ресурсен център „Билитис“; адв. Свилена Димитрова – председател на Българска болнична асоциация, председател на ЦСМ при Софийския районен съд и Софийския градски съд (2018 г.); Георги Еленков – юрист от екипа на ИМЕУС, координатор на Мрежата за правна помощ на Национална мрежа за децата.

Сред представените в двудневното обучение теми бяха:

 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето в хода на семейната медиация;
 • Инструменти за изследване на действителния най-добър интерес на детето;
 • Критерии за най-добър интерес на детето;
 • Семейната медиация и балансирането на два легитимни, но различаващи се драстично интереса;
 • Теории за развитието на детето (етапи на развитието, според Ериксон; теория на Жан Пиаже; когнитивни изменения през пубертета; пирамидата на Маслоу и потребностите на съвременния тийнейджър;
 • Правна уредба (вкл. относими разпоредби от правото на ЕС) и съдебна практика, касаещи медиацията по семейни спорове;
 • Споделено родителство и споделена родителска грижа;
 • Модели на семейна медиация; казуси, за чието разрешаване медиационната процедура се явява особено подходяща;
 • Медиация по семеен спор в разнообразни семейни структури;
 • Децата на фокус в разнообразните семейства;
 • Добри чуждестранни практики на извънсъдебно адресиране на семейни спорове (вкл. специфики на новозенландския модел на фамилна групова конференция и австралийския модел на специализирани семейни съдилища);
 • ЗА и ПРОТИВ семейната медиация в случаи на домашно насилие;
 • Роля на адвокатите в процеса по медиация;
 • Психологическа подкрепа към членовете на семейната единица в хода на решаването на семейни спорове.

Големият брой участници позволи обмена на множество гледни точки и мнения относно темите в обучението, като пространно бяха дискутирани въпросите за провеждането на медиация при наличието на история на домашно насилие в семейната единица и нормирането на първата среща с медиатор като процесуална предпоставка за съдебното производство по семеен спор.

За повече новини и актуална информация относно проекта следете страницата на ИМЕУС, ПАМБ и Билитис!

Проектът „Децата на фокус в разнообразните семейства“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 50 232 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, Втори конкурс за стратегически проекти, Овластяване на уязвими групи.